Bible Text: Joshua 24:14-28 | Pastor: Rodrigo Brotto | Series: Joshua